TIETOSUOJASELOSTE JA REKRYTOINTIREKISTERI

1. Yksityisyyden suojaaminen

Järvi-Suomen Terveys sitoutuu noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Käsittelemme keräämiämme henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ole yhteydessä Järvi-Suomen Terveyden rekisterinpitäjään.

2. Rekisterinpidon yleiset tiedot

Henkilörekisterin nimi on Järvi-Suomen Terveyden tietosuojaseloste ja rekrytointirekisteri.

Rekisterinpitäjänä toimii Järvi-Suomen Terveys Oy, Hoitajantie 3, 40620 Jyväskylä.

Järvi-Suomen Terveyden tietosuojavastaava:
Markku Hämäläinen: 040 546 8176, markku.hamalainen@jsterveys.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työntekijöiden rekrytointi Järvi-Suomen Terveys Oy:öön, työvoiman välittäminen omistajakuntayhtymien palvelujärjestelmään sekä rekrytointiprosessiin liittyvien Järvi-Suomen Terveyden velvoitteiden täyttäminen ja muiden lainmukaisten velvoitteiden hoitaminen. Henkilötietojen käsittely koskee työsopimussuhteessa olevien työntekijöiden lisäksi toimeksianto- tai ostopalvelusuhteessa olevaa henkilöstöä.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on Järvi-Suomen Terveyden oikeutettu etu, joka perustuu Järvi-Suomen Terveyden ja rekisteröidyn väliseen asialliseen yhteyteen työnhakijan ja Järvi-Suomen Terveyden välillä.

4. Rekisterin tietosisältö ja -lähteet

Rekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat Järvi-Suomen Terveyden rekrytointiprosessiin liittyviä tietoja, jotka henkilö on antanut Järvi-Suomen Terveyden verkkosivujen kautta. Henkilöstörekisteriin kirjataan vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat rekrytointiprosessissa tai yhteydenotossa.

Näitä tietoja ovat esimerkiksi:

– yksilöinti- ja osoitetiedot (muun muassa nimi ja osoitetiedot)
– työsuhde- ja koulutustiedot
– mahdolliset muut rekrytointiprosessin kannalta tarvittavat tiedot

5. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja luovutetaan vain henkilön suostumuksella tai Järvi-Suomen Terveyden ja omistajakuntayhtyminen sisäisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla. Järvi-Suomen Terveys voi lisäksi siirtää henkilötietoja Järvi-Suomen Terveyden toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleville alihankkijoille ja palveluntarjoajille.

6. Tietojen käsittelyn periaatteet

Järvi-Suomen Terveys noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta. Pyrimme kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei yksityisyydensuojaa loukata. Järvi-Suomen Terveys ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mahdolliset palveluntarjoajat toteutettavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin pääsee käsiksi ainoastaan erikseen niiden käsittelyyn oikeutetut työntekijät, jotka työtehtäviensä perusteella käsittelevät henkilötietoja. Henkilörekisteri ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun muassa rajatuin käyttöoikeuksin ja salasanoin.

7. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin, jolloin tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt vaihtelevat. Täytettyä työtehtävää koskevat hakemukset säilytetään kahden vuoden ajan, kun työtehtävä on täytetty. Avoimet hakemukset säilytetään kaksi vuotta. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan mahdollisimman nopeasti.

8. Oikeudet

Henkilötietojen antajalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa ja pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Henkilötietojen antajalla voi myös olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tarvittaessa tai pyytää tietojesi poistamista henkilörekisteristä, niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista. Järvi-Suomen Terveys pyrkii aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet asianomaisen kanssa. Oikeuksiin kuuluu myös oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.